Odpady i sposoby ich zagospodarowania

Z odpadami można zetknąć się właściwie wszędzie. Są one obecne w każdym domowym gospodarstwie. Za odpady uznaje się wszelkiego rodzaju nieprzydatne już przedmioty, których pozbycie się jest konieczne w celu ochrony otaczającego nas środowiska przyrodniczego. Dlatego warto wiedzieć, na czym polega utylizacja i znać zasady gospodarowania różnymi rodzajami odpadów.

Przed podjęciem decyzji o stosownym sposobie zagospodarowania odpadów, istotne jest określenie ich stanu skupienia, składu chemicznego, toksyczności, stopnia przydatności, a także opisanie stopnia zagrożenia dla środowiska. Wszystkie odpady muszą zostać właściwie zaklasyfikowane. W innych warunkach możliwe jest przechowywanie odpadów medycznych, a w nieco innych na przykład odpadów pochodzących z tworzyw sztucznych.

Przy klasyfikacji poszczególnych odpadów o ich stopniu zagrożenia dla środowiska przyrodniczego decyduje wiele czynników. Jest za to odpowiedzialny między innymi tak zwany składnik najniebezpieczniejszy. Lista odpadów niebezpiecznych jest ustalana na podstawie ich indywidualnej toksyczności oraz szkodliwości dla środowiska oraz dla życia ludzkiego. Niektóre odpady wykazują silne działanie rakotwórcze, stanowią także zagrożenie dla gleby oraz wszystkich wód powierzchniowych.

Unieszkodliwianie odpadów komunalnych odbywa się na nieco innych zasadach niż termiczna utylizacja odpadów zwierzęcych i poubojowych. Wszystkie odpady dzieli się jednak pod względem szczególnego zagrożenia, a więc czy są one odpadami grożącymi zakażeniem, skażeniem lub czy możliwe jest ich ponowne wykorzystanie gospodarcze. Recykling tworzyw sztucznych i plastiku jest obecnie jedną z najpopularniejszych metod na zmniejszanie ilości odpadów oraz na ochronę środowiska.

Wywóz i segregowanie odpadów przemysłowych odbywa się na podstawie rozporządzenia wydanego przez Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku. Zgodnie z tym dokumentem odpady klasyfikowane są w zależności od źródła ich powstawania. Wyróżnia się dwadzieścia różnych grup odpadów, wśród których pojawiają się między innymi odpady z przetwórstwa drewna, odpady z procesów termicznych oraz odpady opakowaniowe.

Obecnie kładzie się coraz większy nacisk na ekologię, która ma na celu przede wszystkim ochronę otaczającego nas środowiska przyrodniczego. Z tego względu coraz istotniejsze są zasady gospodarowania odpadami. Coraz więcej osób zastanawia się, jak segregować śmieci w domu oraz co zrobić z popiołem z kominka, pieca. Ustawa o odpadach reguluje nie tylko racjonalne zagospodarowywanie odpadów, ale mówi również o możliwości ich powtórnego wykorzystania.

Gospodarowanie odpadami to zatem nie tylko zbieranie, transportowanie oraz unieszkodliwianie odpadów. To także umiejętność zapobiegania powstawaniu odpadów (lub ograniczanie ich ilości) oraz zapewnianie odzysku zgodnego z obowiązującymi zasadami ochrony środowiska.