Przechowywanie odpadów medycznych

Odpady medyczne są szczególnymi rodzajami odpadów, powstającymi przy diagnozowaniu, leczeniu oraz profilaktyce. Mogą one występować zarówno w stanie ciekłym, stałym, jak i gazowym. Odpady medyczne są produkowane w różnych punktach związanych z opieką zdrowotną, między innymi w szpitalach, przychodniach, ośrodkach leczenia odwykowego, sanatoriach, a także w zakładach opiekuńczo – leczniczych oraz w wielu innych tym podobnych placówkach.

Gospodarowanie odpadami medycznymi odbywa się na nieco innych zasadach niż wywóz, segregowanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych. Bardzo często zdarza się jednak, że odpady medyczne trafiają na składowiska odpadów komunalnych lub przemysłowych. Dodatkowo w żaden sposób tego rodzaju odpady nie są zabezpieczane, co stanowi zagrożenie dla środowiska.

Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku wydaną przez Ministra Środowiska odpady medyczne zostały sklasyfikowane w grupie osiemnastej (w sumie jest dwadzieścia kategorii odpadów). Są to odpady medyczne i weterynaryjne, do których zaliczane mogą być między innymi zużyte narzędzia chirurgiczne, chemikalia oraz leki.

Niektóre odpady medyczne mogą stanowić szczególne zagrożenie dla ludzkiego zdrowia oraz życia, dlatego zostały określone mianem odpadów niebezpiecznych. Niebezpieczne odpady medyczne to odpady radioaktywne, substancje toksyczne, zużyte oleje i rozpuszczalniki, a także uszkodzone termometry rtęciowe. Do odpadów niebezpiecznych zalicza się także zużyte baterie oraz wszystkie odpady srebronośne. Odpady te wymagają nie tylko odizolowania od środowiska, ale także specjalnych metod ich transportowania oraz unieszkodliwiania.

Odpady medyczne znajdujące się w grupie niebezpiecznych odpadów nie mogą zostać poddane procesowi odzysku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 roku w sprawie rodzajów odpadów medycznych i weterynaryjnych. Odpady te mogą być natomiast poddawane innym sposobom unieszkodliwiania, takim jak: termiczne przekształcanie, termiczne dezynfekowanie lub działanie mikrofalami.

Wszystkie możliwe sposoby utylizacji odpadów medycznych zostały szczegółowo opisane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia o dopuszczalnych sposobach i warunkach unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych. Najpowszechniej wykorzystywaną metodą utylizowania odpadów medycznych jest poddawanie ich procesowi spalania w przeznaczonych do tego celu spalarniach odpadów.

Procedura utylizowania odpadów medycznych dotyczy wszystkich pracowników szpitali, przychodni oraz placówek służby zdrowia. Odpady muszą być dodatkowo odpowiednio zbierane, przechowywane oraz transportowane. Szczegółowy sposób postępowania z odpadami medycznymi również reguluje rozporządzenie wydane przez Ministra Zdrowia.